Dla Pacjenta – RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY ZGODNY z Art 13 RODO
Informacje podawane w przypadku zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej również „RODO”), informujemy, że:

 • DANE ADMINISTRATORA DANYCH

administratorem Państwa danych osobowych jest: Monika Kamińska ul. Jana Pawła II ¼ 55-011 Siechnice zwanym dalej ADO. Z administratorem danych można się skontaktować poprzez adres email: rejestracja@drimplant.pl, telefonicznie pod numerem: 609082786 lub pisemnie na adres siedziby firmy: DRIMPLANT ul.Braniborska 46UB 53-680 Wrocław

 • ŹRÓDŁO DANYCH- SKĄD POZYSKIWANE SĄ DANE

Państwa dane osobowe są podawane przez Pana/Panią bezpośrednio w momencie zgłoszenia: osobiście, przez system e-rejestracji lub poprzez infolinię. W przypadku kontynuacji leczenia rozpoczętego w innym miejscu, dane mogą być otrzymywane również od innych placówek medycznych. W szczególnych sytuacjach uzasadnionych stanem Państwa zdrowia dane osobowe mogą być uzyskiwane od osób bliskich.

 • ZAKRES PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Na potrzeby umawiania wizyty przetwarzane są Pana/Pani dane obejmujące imię, nazwisko, płeć, PESEL lud data urodzenia, numer telefonu, adres zamieszkania, adres e-mail. Powyższe dane są wykorzystywane także w celu weryfikacji tożsamości przed udzieleniem świadczenia.

Administrator danych jako podmiot leczniczy jest zobowiązany do prowadzenia i przechowywania dokumentacji medycznej, której treść i zakres określają obowiązujące przepisy prawa. Dane zawarte w dokumentacji obejmują m.in. opis przebiegu procesu leczenia i diagnostyki.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na komunikację marketingową, wykorzystywane są Państwa dane w postaci adresu e-mail lub numeru telefonu a także imienia i nazwiska.

Jeśli wyraziliście Państwo zgodę na przetwarzanie wizerunku w formie niemożliwej do zidentyfikowania to zdjęcia są wykorzystywane w celach marketingowych.

 • CELE PRZETWARZANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA

Państwa dane osobowe przetwarzane będą:

 1. na podstawie art. 23 i następne ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, w celu udokumentowania Państwa stanu zdrowia oraz udzielonych Pani/Panu świadczeń zdrowotnych,a co za tym idzie odbiorcą Państwa danych osobowych mogą być osoby i podmioty wskazane w art. 26 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych
 2. na potrzeby prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz rozliczeń podatkowych na podstawie art.6 ust.1 lit. C RODO w związku z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
 3. w celu obrony praw i dochodzenia roszczeń przez administratora danych w związku z prowadzoną przez niego działalnością na podstawie art.6 ust.1 lit c RODO w zw. Z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości oraz ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług,
 4. jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację marketingową, Pana/Pani dane mogą być wykorzystywane dla celów marketingowych w odniesieniu do produktów i usług oferowanych przez administratora zgodnie z art.6 ust.1 lit. A RODO
 5. w przypadku udzielania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych Państwa dane osobowe przetwarzane będą:
 • na podstawie art. 2 oraz art. 49 i nast. ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a w przypadkach, o których mowa w art. 12 i nast. ww. ustawy – na podstawie wskazanych przepisów szczególnych, oraz
 • w celach weryfikacji Państwa uprawnień do uzyskania świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, a także w celach rozliczeniowych Narodowym Funduszem Zdrowia lub innym podmiotem finansującym
 • PRZEKAZYWANIE DANYCH POZA EOG

Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich/organizacji międzynarodowej,
Jeśli nastąpi potrzeba przekazania informacji do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych zostaną państwo o takim fakcie poinformowani osobną informacją.

 • OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okresy, o których mowa w art. 29 ustawy z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz w przepisach ustaw szczególnych (np. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania). Dokumentacja medyczna jest przechowywana co najmniej 20 lat od końca roku kalendarzowego, w którym dokonano ostatniego wpisu. Po upływie ustawowego czasu przechowywania dokumentacji medycznej będzie ona niszczona w sposób uniemożliwiający identyfikację pacjenta, którego dotyczyła, lub wydana Panu/Pani lub osobie upoważnionej.

Dana służące do celów rozliczania świadczeń zdrowotnych, a także dane służące do dochodzenia roszczeń będą przetwarzane przez okres przedawnienia tych roszczeń zgodnie z przepisami kodeksu cywilnego.

Dane przetwarzane na potrzeby księgowości i rozliczeń  podatkowych są przetwarzane przez okres 5 lat od końca roku kalendarzowego, w którym powstał obowiązek podatkowy.

Jeżeli wyraził/a Pan/Pani zgodę na komunikację lub wykorzystanie wizerunku w celach marketingowych, dane będą przetwarzane do momentu wycofania przez Pana/Panią zgody na te cele

 • PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

Posiadają Państwo prawo;

 • dostępu do Państwa danych osobowych- uzyskania od administratora potwierdzenia, czy Państwa dane są przetwarzane, a jeżeli ma to miejsce, uzyskania dostępu do nich oraz przekazania Panu/Pani informacji w zakresie wskazanym w art. 15 RODO
 • sprostowania Państwa danych osobowych- żądania od administratora niezwłocznego sprostowania danych osobowych, które są nieprawidłowe, uzupełnienia niekompletnych danych osobowych
 • usunięcia Państwa danych- żądanie od administratora niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli spełniona została jedna z przesłanek określonych w art. 17 RODO, m.in. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane. Prawo do usunięcia danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej
 • ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w przypadkach wskazanych w art. 18 RODO, m.in. kwestionowania prawidłowości danych osobowych. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych może zostać ograniczone ze względu na obowiązki administratora danych związane z prowadzeniem dokumentacji medycznej
 • przenoszenia danych osobowych – otrzymania od administratora Państwa danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, jeżeli Państwa dane są przetwarzane na podstawie zgody oraz przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez administratora bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe
 • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w przypadkach określonych w art. 21 RODO
 • wniesienia skargi w przypadku naruszenia przepisów ochrony danych osobowych do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych: PUODO- Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 

 • INFORMACJA O DOBROWOLONOŚCI PODANIA DANYCH

podanie przez Pana/Panią danych osobowych gromadzonych w dokumentacji medycznej jest obowiązkowe do realizacji celów Ochrony Zdrowia, udzielania świadczeń zdrowotnych ze względu na wymogi prawne nałożone na administratora danych, w tym m.in. konieczność prowadzenia dokumentacji medycznej. Odmowa podania danych może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego. Podanie danych jest również niezbędne do wystawienia rachunku lub faktury.

Podanie danych w celach marketingowych jest całkowicie dobrowolne, brak zgody na komunikację marketingową nie może być podstawą do odmowy udzielenia świadczenia zdrowotnego.

 • PROFILOWNIE

Państwa dane nie podlegają profilowaniu

 • ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI

Państwa dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.