Informacja dla Pacjenta

Dlaczego prosimy o podanie danych osobowych

Mimo że świadczymy usługi stomatologiczne wyłącznie odpłatne i nie mamy świadczeń refinansowanych w ramach kontraktu z NFZ, również nas obowiązują przepisy o prowadzeniu dokumentacji medycznej każdego pacjenta. Bez podania danych osobowych nie możemy założyć indywidualnej karty pacjenta, a konsekwencją jej braku jest uniemożliwienie udzielenia świadczenia medycznego i wysłania zgłoszenia zdarzenia medycznego do centralnej bazy danych.

Wynika to z rozporządzenia Ministra Zdrowia z 9.11.2015 r. w sprawie rodzajów, zakresu i wzorów dokumentacji medycznej oraz sposobu jej przetwarzania (Dz.U. poz. 2069).

„§ 1. Dokumentacja medyczna, zwana dalej «dokumentacją», jest prowadzona w postaci elektronicznej lub w postaci papierowej.

§ 2. 1. Dokumentację stanowi:

1)   dokumentacja indywidualna – dotycząca poszczególnych pacjentów korzystających ze świadczeń zdrowotnych (…).

Zakres wymaganych danych osobowych określa natomiast ustawa z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.):

Art. 25. Dokumentacja medyczna zawiera co najmniej:

1)   oznaczenie pacjenta, pozwalające na ustalenie jego tożsamości:

  1. a) nazwisko i imię (imiona),
  2. b) datę urodzenia,
  3. c) oznaczenie płci,
  4. d) adres miejsca zamieszkania,
  5. e) numer PESEL, jeżeli został nadany, w przypadku noworodka – numer PESEL matki, a w przypadku osób, które nie mają nadanego numeru PESEL – rodzaj i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość,
  6. f) w przypadku gdy pacjentem jest osoba małoletnia, całkowicie ubezwłasnowolniona lub niezdolna do świadomego wyrażenia zgody – nazwisko i imię (imiona) przedstawiciela ustawowego oraz adres jego miejsca zamieszkania;

2)   oznaczenie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych ze wskazaniem komórki organizacyjnej, w której udzielono świadczeń zdrowotnych;

3)   opis stanu zdrowia pacjenta lub udzielonych mu świadczeń zdrowotnych;

4)   datę sporządzenia”.