REGULAMIN ORGANIZACYJNY

Podstawy prawne funkcjonowania

§ 1

Centrum Medyczne DRIMPLANT (CM DRIMPLANT) będące zakładem leczniczym podmiotu leczniczego Monika Kamińska działa na podstawie obowiązujących aktów prawnych, w tym w szczególności:

–   ustawy z 15.04.2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. z 2021 r. poz. 711 ze zm.) i aktów wykonawczych do tej ustawy,

–   ustawy z 6.11.2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2020 r. poz. 849 ze zm.).

Postanowienia ogólne

§ 2

Niniejszy regulamin określa:

–   cele i zadania  CM DRIMPLANT

–   przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych,

–   warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania,

–   prawa i obowiązki pacjenta,

–   wysokość opłaty za udostępnianie dokumentacji medycznej.

Cele i zadania

§ 3

 1. Podstawowym celem CM DRIMPLANT jest udzielanie świadczeń zdrowotnych przez osoby do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
 2. Do podstawowych zadań CM DRIMPLANT należy:

–   prognozowanie i organizowanie działalności profilaktyczno-leczniczej w zakresie stomatologii,

–   udzielanie odpłatnych świadczeń medycznych z zakresu stomatologii dla pacjentów,

–   udzielanie indywidualnych porad i konsultacji,

–   organizowanie i prowadzenie oświaty zdrowotnej dla pacjentów w reprezentowanej specjalności,

–   współdziałanie z innymi jednostkami organizacyjnymi służby zdrowia, szkołami, zakładami pracy, organizacjami i stowarzyszeniami.

Przebieg procesu udzielania świadczeń zdrowotnych w DRIMPLANT

§ 4

 1. CM DRIMPLANT organizuje świadczenia zdrowotne z zakresu leczenia stomatologicznego w sposób zapewniający pacjentom najdogodniejszą formę korzystania ze świadczeń.
 2. Rejestracja pacjentów odbywa się zarówno osobiście (bądź przez członków rodziny, bądź osoby trzecie), telefoniczne, z wyznaczeniem dnia i godziny realizacji świadczenia zdrowotnego lub internetowo za pomocą grafika internetowego.
 3. Świadczenia zdrowotne udzielane są w dniu zgłoszenia lub w terminie uzgodnionym z pacjentem.
 4. CM DRIMPLANT nie udziela bezpłatnych świadczeń zdrowotnych osobom ubezpieczonym w Narodowym Funduszu Zdrowia.

§ 5

 1. Lekarze udzielający świadczeń zdrowotnych w CM DRIMPLANT w razie potrzeby kierują leczonych pacjentów na wymagane badania radiologiczne, laboratoryjne oraz konsultacje lekarskie w innych specjalnościach.
 2. Pacjenci dorośli i nieletni zgłaszający się na leczenie w CM DRIMPLANT nie muszą posiadać skierowań, mogą jednak posiadać skierowanie od innego lekarza.

Warunki współdziałania z innymi zakładami opieki zdrowotnej w zakresie zapewnienia prawidłowości diagnostyki, leczenia pacjentów i ciągłości postępowania

§ 6

 1. CM DRIMPLANT prowadzi, przechowuje i udostępnia dokumentację medyczną osób korzystających ze świadczeń zdrowotnych w jednostce zgodnie z zasadami określonymi w przepisach prawa.
 2. CM DRIMPLANT udostępnia dokumentację, o której mowa wyżej, podmiotom i organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
 3. Udostępnianie dokumentacji następuje w trybie zapewniającym zachowanie poufności i ochrony danych osobowych.

Organizacja i zadania

§ 7

Do podstawowych zadań CM DRIMPLANT należy udzielanie odpłatnych świadczeń stomatologicznych.

§ 8

 1. CM DRIMPLANT kieruje Kierownik i reprezentuje go na zewnątrz.
 2. Kierownik samodzielnie podejmuje decyzje dotyczące organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, prowadzenia leczenia (np. organizacji pracy, zaopatrzenia w materiały i sprzęt medyczny, prowadzenia leczenia) i ponosi za nie odpowiedzialność.
 3. Podczas nieobecności Kierownika zastępuje go upoważniony przez niego pracownik.
 4. Do obowiązków i uprawnień Kierownika należy m.in.:

–   organizowanie i kierowanie pracą podległych pracowników,

–   zapewnianie racjonalnego wykorzystania czasu pracy oraz sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem dyscypliny podległych pracowników,

–   podejmowanie decyzji w sprawach zatrudnienia, wynagradzania, karania i zwalniania pracowników.

Prawa i obowiązki pacjenta

§ 9

 1. W czasie korzystania ze świadczeń medycznych w CM DRIMPLAN pacjent ma prawo do:

–   poszanowania godności oraz uprzejmego traktowania przez personel medyczny,

–   świadczenia usług zdrowotnych przez personel o odpowiednich kwalifikacjach, zgodnie z wymaganiami wiedzy medycznej,

–   rzetelnej informacji o stanie zdrowia,

–   wyrażania zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub ich odmowy, po uzyskaniu informacji o proponowanych metodach leczniczych.

 1. Do obowiązków pacjenta należy przestrzeganie:

–   regulaminu,

–   zakazu palenia tytoniu oraz spożywania alkoholu na terenie jednostki,

–   higieny osobistej,

–   zasad bezpieczeństwa i przepisów przeciwpożarowych,

–   zaleceń lekarza.

 1. Pacjent, którego prawa zostały naruszone w trakcie korzystania ze świadczeń medycznych w CM DRIMPLANT, ma prawo do złożenia ustnej lub pisemnej skargi do Kierownika jednostki.
 2. Kierownik zapewnia dostępność informacji o prawach pacjenta.

Opłata za udostępnienie dokumentacji medycznej

§ 10

 1. Dokumentację medyczną udostępnia się pacjentowi lub upoważnionej przez niego osobie na podstawie wniosku pisemnego, ustnego lub przesłanego drogą elektroniczną.
 2. Pacjent lub upoważniona osoba określa we wniosku, w jakim zakresie prosi o udostępnienie dokumentacji:
 3. a) wyłącznie do wglądu,
 4. b) w postaci kserokopii,
 5. c) w postaci odpisu,
 6. d) w postaci uwierzytelnionej kserokopii,
 7. e) przesłania drogą elektroniczną na wskazany przez pacjenta adres e-mail,
 8. f) na elektronicznym nośniku danych.
 9. Pacjent lub upoważniona przez niego osoba określa, czy chce całość dokumentacji medycznej czy jej część, wówczas określa, w jakim zakresie wnosi o udostępnienie dokumentacji medycznej.
 10. Zgodnie z powyższym ustala się obowiązujące stawki opłaty:
 11. a) jedna strona wyciągu lub odpisu dokumentacji medycznej – 0,20 zł,
 12. b) jedna strona kopii dokumentacji medycznej – 0,20 zł,
 13. c) dokumentacja medyczna na elektronicznym nośniku danych – 5 zł.
 14. Udostępnienie danych przez jednostkę następuje niezwłocznie.
 15. Dokumentację medyczną udostępnia się wyłącznie na terenie jednostki.
 16. Odebranie kopii, kserokopii, odpisów dokumentacji medycznej następuje osobiście przez pacjenta lub upoważnioną przez niego osobę.

Przepisy końcowe

§ 11

Regulamin organizacyjny wchodzi w życie z dniem nadania.

Zatwierdzam:

Monika Kamińska
Wrocław, 01.01.2023