Wybrane prawa pacjenta

Prawo do świadczeń zdrowotnych

Pacjent ma prawo do świadczeń zdrowotnych zgodnych z aktualnym stanem wiedzy medycznej. Osoby wykonujące zawód medyczny powinny udzielać świadczeń zdrowotnych z należytą starannością oraz zgodnie z zasadami etyki zawodowej.

Prawo do natychmiastowego udzielenia świadczeń zdrowotnych

W przypadkach zagrożenia zdrowia lub życia masz prawo do uzyskania natychmiastowej pomocy medycznej.

Stan nagłego zagrożenia zdrowotnego polega na nagłym lub przewidywanym w krótkim czasie pojawieniu się objawów pogarszania zdrowia, czego bezpośrednim następstwem może być poważne uszkodzenie funkcji organizmu, uszkodzenie ciała bądź utrata życia.

Prawo do opinii innego lekarza

Masz prawo żądać, aby lekarz udzielający Ci świadczeń zdrowotnych zasięgnął opinii innego lekarza lub zwołał konsylium lekarskie. Takie żądanie powinno zostać odnotowane w dokumentacji medycznej. Lekarz może odmówić, jeżeli uzna żądanie za bezzasadne. Ma on wówczas obowiązek odnotować odmowę w dokumentacji medycznej.

Prawo do leczenia we właściwych warunkach

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane w pomieszczeniach i przy użyciu urządzeń spełniających obowiązujące wymagania fachowe i sanitarne.

Prawo do informacji

Pacjent ma prawo do uzyskania od lekarza przystępnej informacji o swoim stanie zdrowia.

Lekarz powinien przekazać informacje o rozpoznaniu, proponowanych i możliwych metodach diagnostycznych i leczniczych oraz dających się przewidzieć następstwach ich zastosowania lub zaniechania, a także o wynikach leczenia i rokowaniu. Jeżeli pacjent nie chce być poinformowany o wszystkich lub niektórych faktach dotyczących swojego stanu zdrowia, ma prawo żądać, aby lekarz nie udzielał mu takich informacji.

Pacjent ma prawo wskazać osobę lub osoby, którym lekarz będzie udzielać wszelkich informacji o jego stanie zdrowia i leczeniu.

Prawo do wyrażenia zgody na leczenie

Prawo do wyrażania świadomej zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych. Po uzyskaniu od lekarza wszystkich informacji o stanie zdrowia i proponowanym leczeniu pacjent ma prawo do wyrażenia zgody na udzielenie określonych świadczeń zdrowotnych lub odmowy takiej zgody. W przypadku zabiegu operacyjnego albo zastosowania metody leczenia lub diagnostyki, stwarzających podwyższone ryzyko zgodę wyraża się w formie pisemnej. Bez zgody pacjenta może być przeprowadzone badanie lub udzielone inne świadczenie zdrowotne, tylko jeżeli znajduje się on w stanie zagrażającym niebezpieczeństwem utraty życia, ciężkiego uszkodzenia ciała lub ciężkiego rozstroju zdrowia.

Prawo do tajemnicy informacji

Osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy wszelkie informacje o pacjencie i jego stanie zdrowia, które uzyskały w związku z wykonywaniem zawodu. Możesz jednak wyrazić zgodę na ujawnienie takich informacji. Bez zgody pacjenta lekarz lub inna osoba wykonująca zawód medyczny mogą ujawnić informacje związane z pacjentem, tylko gdy:

–   zachodzi potrzeba przekazania niezbędnych informacji dotyczących udzielania pacjentowi świadczeń zdrowotnych innym osobom wykonującym zawód medyczny, uczestniczącym w udzielaniu tych świadczeń;

–   zachowanie tajemnicy może stanowić niebezpieczeństwo dla życia lub zdrowia pacjenta albo życia lub zdrowia innych osób.

Prawo do zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych

Każde niekorzystne i niezamierzone działanie produktu leczniczego pacjent może zgłosić:

–   osobie wykonującej zawód medyczny (np. lekarzowi, pielęgniarce, farmaceucie),

–   Prezesowi Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych,

–   podmiotowi odpowiedzialnemu za wprowadzenie produktu leczniczego do obrotu.

Prawo do dokumentacji medycznej

Pacjent ma prawo do dostępu do swojej dokumentacji medycznej, czyli wszelkich dokumentów dotyczących stanu zdrowia i udzielonych świadczeń zdrowotnych.

Dokumentacja może być udostępniona w terminie wskazanym w regulaminie:

–   do wglądu, w tym także do baz danych w zakresie ochrony zdrowia, w siedzibie podmiotu udzielającego świadczeń zdrowotnych;

–   przez odpłatne sporządzenie jej wyciągów, odpisów lub kopii;

–   przez wydanie oryginału za pokwitowaniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, jeżeli pacjent żąda udostępnienia oryginałów tej dokumentacji;

–   przez przesłanie drogą e-mailową.

Podmiot udzielający świadczeń zdrowotnych ma obowiązek udostępnienia dokumentacji medycznej również osobie upoważnionej pisemnie przez pacjenta.

Za udostępnienie dokumentacji medycznej podmiot leczniczy może pobierać opłatę.

Prawo do poszanowania intymności i godności

Świadczenia zdrowotne powinny być udzielane z poszanowaniem intymności i godności.

Pacjent ma prawo, aby przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych towarzyszyła mu osoba bliska. Rodzic ma prawo być obecny przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych swojego dziecka. Personel medyczny może odmówić obecności osoby bliskiej jedynie w przypadku prawdopodobieństwa wystąpienia zagrożenia epidemicznego lub ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne. Taka odmowa musi zostać odnotowana w dokumentacji medycznej.